Logo

onze landelijk register nummer is
209557758

Ouderbeleid en klachtenregeling

Algemeen

Binnen De Meidoorn zijn ouders tevens een belangrijke doelgroep. Net als voor hun kinderen is het voor ouders van belang dat zij zich binnen de halve dagopvang prettig, vertrouwd en begrepen voelen. Alleen op die manier kan er sprake zijn van een open contact tussen pedagogisch mederwerker en ouders.
Vanuit een waarden- en normenbesef ontwikkelt zich een beroepshouding van de pedagogisch mederwerker. De pedagogisch mederwerkers doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om te streven naar een open en eerlijke verstandhouding met de ouders. Het is immers voor beide partijen van belang dat alle zaken omtrent het kind besproken kunnen worden. Dit geldt zowel vanuit de ouders richting de pedagogisch mederwerker als andersom. Ouders moeten in dergelijke gesprekken er op kunnen vertrouwen dat hun kind goed verzorgd, begeleid en in de gaten wordt gehouden tijdens het verblijf van het kind op de halve dagopvang/speelzaal. Daarnaast moeten ouders er tevens op kunnen vertrouwen dat informatie die aan de pedagogisch mederwerker wordt gegeven strikt vertrouwelijk zal worden behandeld.
Observatieverslagen, zorgen omtrent een kind of andere privacy gevoelige informatie zal slechts tussen pedagogisch mederwerker en ouders persoonlijk worden uitgewisseld. Mocht informatie over het kind aan derden verstrekt dienen te worden, dan zal dit slechts in overleg met en na toestemming van de ouders gegeven worden.

Oudercommissie

De nieuwe wet Kinderopvang, die sinds 2005 van kracht is, stelt een oudercommissie verplicht in iedere kinderopvang. De wet geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

De oudercommissie stelt als doel:

De belangen van de kinderen en ouders van halve dagopvang De Meidoorn zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

Te adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvangcentrum.

De oudercommissie adviseert over tal van zaken:

- beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid;
- prijs van de kinderopvang;
- kwaliteitaspecten waaronder voedingsaangelegenheden, pedagogische beleid;
- groepsgrootte en opleidingseisen pedagogisch medewerker;
- openingstijden;
- spel- en activiteiten;
- klachtenregeling.

Klachtenregeling

Onder het woord klacht wordt verstaan: Het uiten van ongenoegen over iets. Het woord klacht lijkt een “zwaardere” lading te hebben dan wat de inhoud hoeft te zijn. Ontevredenheid kan iedereen overkomen, het is mogelijk in elke situatie.
Binnen halve dagopvang De Meidoorn wordt het belangrijk gevonden dat vervelende zaken en/of negatieve gevoelens worden uitgesproken.
Klagen heeft een negatieve bijklank, maar het uitspreken van klachten kan vaak leiden tot positieve veranderingen. Vanuit een positieve invalshoek kan een klacht gezien worden als “gratis advies”.

Het kan zijn dat in de periode uw kind de halve dagopvang bezoekt dat er dingen gebeuren die vragen, irritaties of andere gevoelens oproepen. Wij vinden het belangrijk dat ouders hier niet mee blijven zitten, maar dat deze dingen worden uitgesproken.
Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

In de praktijk zou het moeilijk gevonden kunnen worden om een klacht of kritiek te uiten. Soms leidt dit mogelijk tot het geven van “hints” of het maken van onduidelijke opmerkingen. Echter, deze worden vaak niet of verkeerd begrepen. En het probleem blijft bestaan. In de beleving van ouders kan het probleem dan groter worden en dat is nou net niet de bedoeling.
In eerste instantie kunt u met uw klacht terecht bij de meest direct betrokkene. Het geeft vaak een goed gevoel als zaken “simpel” en zo snel mogelijk uit de weg geruimd kunnen worden. Zo’n gesprekje zal vaak ook leiden tot een snelle oplossing van de klacht.

Maar het kan ook zo zijn dat dit niet het geval is. In dat geval is het van belang een gesprek aan te gaan met de pedagogisch mederwerker. Zij zal een gesprek organiseren tussen beide partijen waarbij gebruik gemaakt wordt van de principes van “hoor en wederhoor”. Dit om alle betrokkenen de gelegenheid te bieden hun opvattingen en argumenten op tafel te leggen. Getracht zal worden in dit gesprek tot een oplossing van het geheel te komen.
Mocht ook dit niet leiden tot een oplossing of mocht het zo zijn dat de klacht de pedagogisch mederwerker zelf betreft dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de voorzitter van de oudercommissie.

Halve dagopvang De Meidoorn is aangesloten bij Geschillencommissie Kinderopvang. Telefoonnummer 09001877.